Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, których adresatami są:
1)    dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
2)    osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie:
a)    o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
b)    o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
c)    traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
Usługi asystencji osobistej polegają w szczególności na pomocy asystenta w:
1)    wykonywaniu przez uczestnika czynności dnia codziennego;
2)    wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem w wybrane przez uczestnika miejsca;
3)    załatwianiu przez uczestnika spraw urzędowych;
4)    korzystaniu przez uczestnika z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galeria sztuki, wystawa);
5)    zaprowadzaniu i odebraniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej.
Program realizowany będzie na terenie powiatu sławieńskiego do 31 grudnia 2023r. i zakłada objęcie wsparciem jednej osoby z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną oraz jednej osoby z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną. Planowana liczba godzin asystencji  świadczonej osobie ze znacznym stopniem niepełnosprawności wynosi 250 godzin oraz dla osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności 141 godzin.
Program jest współfinansowany przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ze środków Funduszu Solidarnościowego. Na realizację programu powiat sławieński otrzymał wsparcie finansowe w kwocie 17 278,80 zł. Udział w programie osób z niepełnosprawnością jest całkowicie nieodpłatny.
Warunkiem przystąpienia do programu przez osobę z niepełnosprawnością  jest złożenie:
- karty zgłoszeniowej do Programu,
- kopii  aktualnego orzeczenia o  znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną albo orzeczenie równoważne,
- karty zakresu czynności w ramach usługi asystencji osobistej do Programu,
- klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych.    
Druki kart  dostępne są w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  w Sławnie oraz na stronie internetowej Centrum www.pcprslawno.pl w zakładce „Asystent osobisty”. Karty zgłoszeniowe należy składać w siedzibie Centrum do dnia 17 marca br.
Szczegółowe informacje na temat realizacji programu w powiecie sławieńskim można uzyskać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie, telefonicznie pod numerem tel. (59) 810 64 02.
Serdecznie zapraszamy

Dokumenty do pobrania:

1. Karta zgłoszenia do programu, plik *docx, 38kB

2. Karta zakresu czynności asystenta, plik *docx, 24kB

3. Klauzula informacyjna, plik *docx, 56kB