Program „Samodzielność - Aktywność – Mobilność!” – Dostępne mieszkanie, Mieszkanie dla absolwenta.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie informuje, iż w 2022r. przystąpiło do realizacji programów finansowanych ze środków PFRON : Dostępne mieszkanie, Mieszkanie dla absolwenta.
DOSTĘPNE MIESZKANIE
Celem programu jest wzrost niezależności beneficjentów oraz ułatwienie im aktywności zawodowej i społecznej poprzez zapewnienie mieszkania wolnego od barier architektonicznych, jako podstawy samodzielnego realizowania planów zawodowych i społecznych.
Program realizowany jest w latach 2022-2025
Pomoc może otrzymać osoba z niepełnosprawnością, która spełnia warunki:
1)    posiada orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, z tytułu niepełnosprawności narządu ruchu uniemożliwiającej poruszanie się bez użycia wózka;
2)    złoży oświadczenie, wraz z dokumentacją fotograficzną, o barierach architektonicznych w mieszkaniu i/lub w budynku, uniemożliwiających samodzielne wyjście na zewnątrz na poziom zero;
3)    złoży oświadczenie o dysponowaniu tytułem prawnym do lokalu na mocy prawa własności lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu;
4)    w momencie składania wniosku nie ukończyła 65 roku życia.
W przypadku, gdy wniosek dotyczy osoby małoletniej lub ubezwłasnowolnionej, wniosek składa jej opiekun prawny.
Dofinansowanie dotyczy dopłaty do zamiany lub zakupu mieszkania pozbawionego barier architektonicznych, znajdującego się w lokalizacji umożliwiającej samodzielne opuszczenie budynku, aż do poziomu zero przed budynkiem.
Wysokość dofinansowania zależna jest od lokalizacji, w której nabywane jest mieszkanie i stanowi różnicę pomiędzy ceną mieszkania nabywanego i sprzedawanego.
Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem Systemu Obsługi Wsparcia pod adresem https://sow.pfron.org.pl/
Wniosek można złożyć w każdym czasie, ale nie później niż do dnia 31.12.2024 r., jednak nie dłużej niż do wyczerpania budżetu Programu.

MIESZKANIE DLA ABSOLWENTA
Celem programu jest wzrost niezależności beneficjentów oraz ułatwienie im aktywności zawodowej i społecznej poprzez zapewnienie samodzielnego mieszkania spełniającego indywidualne kryterium dostępności dla beneficjenta.
Program realizowany jest w latach 2022-2026
Pomoc może otrzymać osoba z niepełnosprawnością, która spełnia warunki:
1)    posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne bez względu na rodzaj niepełnosprawności;
2)    posiada orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z powodu schorzeń narządu słuchu (lub orzeczenie równoważne);
3)    posiada status absolwenta szkoły podstawowej, ponadpodstawowej (wszystkich typów szkół) lub szkoły wyższej, uzyskany w okresie 36 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku;
4)    posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
5)    złoży oświadczenie o braku możliwości zamieszkania w miejscowości realizowania aktywności zawodowej;
6)    złoży oświadczenie o poszukiwaniu zatrudnienia lub o podjętym zatrudnieniu.
Dofinansowanie dotyczy wszystkich kosztów wymienionych w umowie najmu lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego spełniającego indywidualne kryterium  dostępności, ponoszonych przez beneficjenta.
Dofinansowanie obejmuje zarówno okres poszukiwania pracy, jak również rozpoczęcia zatrudnienia - maksymalnie przez 36 miesięcy.
Wysokość dofinasowania zależna jest od lokalizacji wynajmowanego mieszkania oraz tego, czy poruszasz się z pomocą wózka. Wraz z upływem 36 miesięcy dofinansowanie ulega stopniowemu obniżeniu i wynosi:
•    od 1 do 12 miesiąca – 100% kosztów najmu;
•    od 13 do 24 miesiąca – 70% kosztów najmu;
•    od 25 do 36 miesiąca – 40% kosztów najmu.
Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem Systemu Obsługi Wsparcia pod adresem https://sow.pfron.org.pl/
Wniosek można złożyć w każdym czasie, ale nie później niż do dnia 31.12.2023 r., jednak nie dłużej niż do wyczerpania budżetu Programu.

Szczegółowe informacje na temat realizowanych zadań można uzyskać w siedzibie Centrum, pod nr tel. (59) 810 64 02 oraz na stronie internetowej www.pfron.org.pl/ o Funduszu /Programy i zadania PFRON/Programy realizowane obecnie.