Zespół finansowo – księgowy prowadzi sprawy związane z realizacją budżetu Centrum i zapewnia obsługę finansowo – księgową Centrum.
Do podstawowych zadań zespołu należy:
1. opracowywanie planów finansowych Centrum,
2. sporządzanie sprawozdawczości z realizacji budżetu,
3. opracowanie okresowych analiz z realizacji budżetu oraz wniosków w tym zakresie,
4. opracowywanie dla potrzeb organów nadzoru informacji i danych dotyczących organizacji i funkcjonowania finansów Centrum,
5. załatwianie wszelkich spraw finansowych związanych z realizacją środków finansowych z Europejskiego Funduszu Społecznego,


6. prowadzenie rachunkowości Centrum,
7. prowadzenie gospodarki finansowej Centrum zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami,
8. prowadzenie ewidencji zaangażowania wydatków budżetowych ujętych w planie finansowym Centrum,
9. prowadzenie dokumentacji płacowej i świadczeń z ubezpieczenia społecznego,
10. prowadzenie rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i Urzędem Skarbowym oraz prowadzenie dokumentacji w tym zakresie,
11. wystawianie zaświadczeń o zarobkach na prośbę pracowników,
12. sporządzanie sprawozdań przesłanych do Wojewody, Urzędu Statystycznego i Urzędu Marszałkowskiego, Starosty Sławieńskiego,
13. prowadzenie korespondencji dotyczącej spraw finansowo – pracowniczych,
14. rozliczanie delegacji służbowych zgodnie z obowiązującymi przepisami,
15. prowadzenie obsługi księgowej Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
16. prowadzenie ewidencji ilościowo – wartościowej majątku Centrum oraz rozliczanie inwentaryzacji,
17. prowadzenie ewidencji wyposażenia Centrum,
18. sporządzanie sprawozdań z realizacji planu finansowego Centrum,
19. sporządzanie wniosków o refundację wynagrodzeń,
20. przygotowywanie dokumentów finansowo – księgowych,
21. opracowywanie przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości w Centrum,
22. sporządzanie bilansu jednostkowego Centrum,
23. przygotowywanie dokumentacji związanej z analizą funduszu wynagrodzeń, refundacją płac z tytułu zawartych umów,
24. prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz pozostałych środków trwałych,
25. prowadzenie i rozliczanie Kasy Centrum,
26. prowadzenie ewidencji i wydawanie delegacji służbowych,
27. prowadzenie wszelkiej niezbędnej dokumentacji do obsługi projektów zewnętrznych ze szczególnym uwzględnieniem Funduszy pozyskanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.