Zespół zajmuje się projektem systemowym „Szansa na rozwój” stworzonym przez pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie. Projekt realizowany jest w ramach.
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Priorytet VII – Promocja integracji społecznej
Działanie 7.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji
Poddziałanie 7.1.2 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie pełni w projekcie funkcję Lidera. Do podstawowych obowiązków Lidera należy:
- sporządzanie na podstawie informacji od partnerów wniosku o dofinansowanie realizacji projektu i wniosków o płatność,
- kontakty z instytucją pośredniczącą- Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie,
- udzielanie partnerom informacji,
- organizowanie spotkań zespołu koordynującego;
Projekt realizowany jest w partnerstwie ze wszystkimi ośrodkami pomocy społecznej z powiatu sławieńskiego i Powiatowym Urzędem Pracy w Sławnie.
W skład zespołu wchodzą: konsultant, koordynator projektu, pracownik socjalny, starszy księgowy i konsultant, doradca ds. osób niepełnosprawnych.
Głównym celem projektu „Szansa na rozwój” jest poprawa dostępu do rynku pracy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Cele szczegółowe projektu:
- podniesienie kwalifikacji zawodowych,
- zwiększenie szans na zatrudnienie,
- zwiększenie zdolności komunikacyjnych,
- wzrost poczucia własnej wartości,
- udzielenie specjalistycznego wsparcia,
- niwelowanie strachu i lęku przed samodzielnym życiem.