PLACÓWKI OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZE
Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015r. poz.332) do zadań własnych powiatu należy zapewnienie dzieciom pieczy zastępczej w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.
Placówki ze względu na specyfikę działań dzielą się na:
• placówki socjalizacyjne,
• placówki interwencyjne,
• placówki specjalistyczno-terapeutyczne,
• placówki rodzinne.


Podstawą skierowania dziecka do placówki jest:
- odpis aktu urodzenia dziecka, a w przypadku sierot lub półsierot również odpis aktu zgonu zmarłego rodzica,
- orzeczenie sądu o umieszczeniu dziecka w placówce albo wniosek rodziców, dziecka lub osoby trzeciej o umieszczenie dziecka w placówce,
- dokumentacja o stanie zdrowia dziecka, w tym karty szczepień,
- dokumenty szkolne, w szczególności świadectwo szkolne,
- informacja o prowadzonej pracy z rodziną dziecka i jej rezultatach.
OPIEKA INSTYTUCJONALNA W POWIECIE SŁAWIEŃSKIM
Opieka instytucjonalna nad dzieckiem w powiecie sławieńskim zapewniona jest przez 4 placówki opiekuńczo –wychowawcze :
- Dom Dziecka im. Janusza Korczaka w Darłowie -28 miejsc,
- Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Sławnie -28 miejsc,
- Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Dorian I ” w Darłowie - 14 miejsc,
- Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Dorian II” w Sławnie - 14 miejsc.
Dom Dziecka im. Janusza Korczaka w Darłowie
Dom Dziecka w Darłowie jest placówką opiekuńczo - wychowawczą zapewniającą całodobową opiekę i wychowanie dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodzinnej, które nie zostały umieszczone w rodzinnych formach opieki zastępczej. Placówka łączy zadania placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego, interwencyjnego i specjalistyczno-terapeutycznego.
Średnie miesięczne wydatki przeznaczone na utrzymanie dziecka w Domu Dziecka w Darłowie w roku 2015 wynoszą 3.486,33zł.
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Sławnie
Placówka realizuje zadania przewidziane dla placówki typu interwencyjnego, socjalizacyjnego i specjalistyczno-terapeutycznego, zapewnia dzieciom całodobową opiekę i wychowanie oraz łączy dzienne i całodobowe działania terapeutyczne skierowane na dziecko i rodzinę.
Średnie miesięczne wydatki przeznaczone na utrzymanie dziecka w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Sławnie w roku 2015 wynoszą 3.024,00zł.
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „DORIAN I” i „DORIAN II” – prowadzoną jest w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu: wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej dotyczącego prowadzenia placówki opiekuńczo-wychowawczej zapewniającej całodobową specjalistyczną opiekę nad dziećmi i młodzieżą. Placówki prowadzone są przez Fundację „IBIS” w Sławnie w ramach zawartej umowy z Powiatem Sławieńskim o powierzenie realizacji ww. zadania. Placówka zapewnia dzieciom całodobową opiekę i wychowanie, realizując zadania przewidziane dla placówki typu socjalizacyjnego i specjalistyczno-terapeutycznego.
Średnie miesięczne wydatki przeznaczone na utrzymanie dziecka w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej „Dorian I” i „Dorian II” w roku 2015 wynoszą 4.806,24zł.
Całodobowy pobyt dziecka w placówce ma charakter przejściowy do czasu powrotu dziecka do rodziny naturalnej lub umieszczenia w rodzinnej formie opieki zastępczej.