Rehabilitacja społeczna ma na celu umożliwienie osobom niepełnosprawnym uczestnictwa w życiu społecznym. Oznacza zespół działań, w szczególności organizacyjnych, leczniczych, psychologicznych, technicznych, szkoleniowych, edukacyjnych i społecznych, zmierzających do osiągnięcia, przy aktywnym uczestnictwie osób niepełnosprawnych, możliwie najwyższego poziomu ich funkcjonowania, jakości życia i integracji społecznej. Ponadto ma na celu wyrabianie zaradności osobistej i pobudzanie aktywności społecznej, wyrabianie umiejętności samodzielnego wypełniania ról społecznych, a także kształtowanie w społeczeństwie właściwych postaw i zachowań sprzyjających integracji z osobami niepełnosprawnymi.


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji  zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz. U. z 2011r. Nr  127, poz. 721 z późn. zm. ) udziela pomocy w zakresie dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, będących w dyspozycji powiatu do następujących zadań:
a) uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych,
b) zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów,
c) zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, osób prawnych i jednostek organizacyjnych  nieposiadających osobowości prawnej,
d) likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się  i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych,
e) sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych,
f) usług tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika dla osób niepełnosprawnych, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności,
g) kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej.
O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, których niepełnosprawność została potwierdzona orzeczeniem o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do znacznego, umiarkowanego lub lekkiego stopnia niepełnosprawności bądź posiadające orzeczenie równoważne oraz dzieci posiadające orzeczenie o niepełnosprawności wydane przed ukończeniem 16 roku życia.

DOFINANSOWANIE USŁUG TŁUMACZA JĘZYKA MIGOWEGO LUB TŁUMACZA-PRZEWODNIKA
Zadanie realizowane jest w oparciu o ustawę z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 roku, Nr 127, poz. 721 z późn. zm.), oraz Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. (Dz. U. z 2002 nr 96, poz.861 z późn. zm.).
O dofinansowanie ze środków Funduszu na usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika ubiegać się mogą osoby niepełnosprawne, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności. Dofinansowanie następuje na pisemny wniosek złożony w PCPR.
Wysokość dofinansowania usług tłumacza języka migowego lub tłumacza – przewodnika za godzinę jej świadczenia nie może być wyższa niż 2% przeciętnego wynagrodzenia.  Natomiast osoba świadcząca usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza – przewodnika winna być wpisana do rejestru tłumaczy, prowadzonego przez wojewodę.
Wniosek o dofinansowanie usługi tłumacza rozpatrywany jest niezwłocznie, nie dłużej niż w terminie 7 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku.